Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering 8 november 2017

4 januari 2018

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club gehouden op 8 november 2017 in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Aanwezig:
Wouter Kolff, vicevoorzitter/voorzitter
Carl Höhner, waarnemend voorzitter/vicevoorzitter
Wim Oude Weernink, secretaris
Arthur Brouwer, penningmeester
Anton van Egmond, bestuurslid
Peter Staal, directeur
en ook 91 stemgerechtigde leden

Afwezig met bericht van verhindering: dhr. P.C.J. van den Berg, dhr. R.S. Croll, dhr. F. Lubin, dhr. H. Plekenpol, dhr. H. van Silfhout, dhr. A.C. Strik, dhr. N.G. Versteeg en dhr. A.P. Weerstra.

A. Voordracht

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) houdt dhr. Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging, een voordracht over de toekomst van de auto. Zaken als de elektrische auto versus de waterstofauto en de zelfrijdende auto kwamen aan bod. De KNAC wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Mobiliteitsalliantie. Carl Höhner bedankt Steven van Eijck en geeft aan dat de KNAC mee wil doen aan de alliantie.

B. In Memoriam

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van erelid en oud voorzitter dhr. Bouks Kroon en tevens bij het overlijden van dhr. Rob Jager. Dhr. Jager was begin jaren ´70 redacteur van ons clubblad. Waarnemend voorzitter Carl Höhner spreekt zijn waardering uit over alles wat zij voor de vereniging hebben gedaan en verzoekt iedereen die aanwezig is om te gaan staan en een moment van stilte in acht te nemen.

C. Opening en rede waarnemend voorzitter
Om 20:40 opent de waarnemend voorzitter de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom. De waarnemend voorzitter is blij met de opkomst en vindt het Spoorwegmuseum een hele mooie locatie. Ook kijkt hij terug op het afgelopen jaar. Carl Höhner is trots dat de club jaar in, jaar uit blijft groeien tegen alle maatschappelijke tendensen in. In 2016 is de club met meer dan 300 leden gegroeid en dit jaar groeit de club door. 2018 wordt een jaar waar de KNAC meer dan 12.000 leden heeft en een lustrum gaat vieren. De KNAC bestaat dan 120 jaar. De KNAC is een club voor liefhebbers waar heden en verleden bijeenkomen. Dit was dan ook duidelijk tijdens alle door de KNAC georganiseerde evenementen waar leden met moderne auto’s maar ook klassieke auto’s aan meededen. De waarnemend voorzitter dankt het bestuur, de leden en het kantoor.

D. Terugblik 2016 en verslag vorige ALV-vergadering

De waarnemend voorzitter geeft aan dat 2016 een mooi jaar was. De KNAC heeft veel evenementen georganiseerd, zoals bijv. de workshops en de masterclasses. Daarnaast heeft Formule 1 coureur Max Verstappen tijdens het FIA gala in Wenen de ‘Action of the year’ award gewonnen. Verder doet het KNAC-bestuur een oproep aan de KNAC-leden om de collectie van het archief te helpen uitbouwen. De KNAC is bijvoorbeeld nog op zoek naar de 1e editie van het jaarboek. Secretaris Wim Oude Weernink bespreekt de notulen van de vorige vergadering en vraagt of alles correct is. De conceptnotulen worden ongewijzigd vastgesteld.

E. Financieel jaarverslag 2016 en décharge

Carl Höhner vraagt de penningmeester Arthur Brouwer een toelichting te geven. Arthur Brouwer geeft aan dat het resultaat van de vereniging een stuk verbeterd is en laat dit ook zien aan de hand van 2 grafieken. De reserve is in totaal circa € 60.000,- geworden. In 2017 komt daar nog eens € 9.000,- bij. De KNAC is gezond en omdat 2018 een lustrumjaar is, wil de KNAC dit gaan vieren. Hiervoor wordt een budget gebruikt van ongeveer € 20.000,-. Arthur Brouwer geeft vervolgens de microfoon aan Pieter Roodzant, voorzitter van de Kas Controle Commissie. Pieter Roodzant zegt dat de kascommissie op 11 september 2017 bij de KNAC in Den Haag is geweest om de stukken te controleren en vervolgens heeft vastgesteld dat de overlegde stukken juist zijn. De kascommissie zal de ALV aanbevelen de stukken goed te keuren. Pieter Roodzant stelt de vergadering voor het bestuur en de directie décharge te verlenen. De ALV volgt dit advies op.

F. Installatie nieuwe voorzitter

Vanuit het bestuur is Wouter Kolff voorgedragen als voorzitter. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering benoemt de heer Kolff als voorzitter. Carl Höhner vraagt iedereen om de nieuwe voorzitter met een daverend applaus te verwelkomen.  Wouter Kolff dankt alle leden. Wouter Kolff geeft aan dat wij volgend jaar het 120 jaar bestaan vieren. Ook stelt hij dat de KNAC een voorstander is van het behouden van het mobiel erfgoed en dat de KNAC aan belangenbehartiging doet. Hoe meer leden de KNAC krijgt, hoe beter dit ook voor de belangenbehartiging is. Het is ook belangrijk dat de KNAC niet in het verleden blijft hangen en dat er met de ontwikkelingen wordt meegegaan. De KNAC is ook een groot voorstander van duurzaamheid en milieu. Wouter Kolff is een trotse voorzitter van een trotse club en bedankt iedereen voor het vertrouwen.

G. Samenstellen diverse commissies

Op voorstel van het bestuur worden de klankboordcommissie en de rallycommissie niet gewijzigd. De kascommissie wordt wel gewijzigd.  Rogier Loop vervangt Pieter Roodzant als voorzitter van de kascommissie. Pieter Roodzant krijgt als dank voor zijn inzet in de afgelopen jaren applaus en een fles wijn en een mooie bos bloemen. Rogier Loop krijgt ook applaus. De ALV benoemt Arjen Scheep in de vacature die is ontstaan in de commissie.

H. Plannen 2018

Wim Oude Weernink blikt vooruit op 2018 en voorspelt dat het een bijzonder jaar gaat worden. Dit mede vanwege het 120 jarig jubileum. De “1898 Parijs-Amsterdam-Parijs wegrace” was de eerste grensoverschrijdende rally die in Europa gehouden werd. Vanwege het lustrum wordt deze rally opnieuw georganiseerd. Deze rit gaat heten: Parijs Amsterdam 2018. De KNAC (vroeger NAC) is in 1898 opgericht om het Nederlandse deel van Parijs-Amsterdam-Parijs wegrace te organiseren. De oprichting vond plaats in Het Haagsche Koffiehuis in Utrecht. Dezelfde plaats waar 5 jaar eerder de RAI werd opgericht. Ook wordt er in 2018 een boekje uitgegeven over KNAC-badges, plaquettes en schildjes. Auteur is dhr. Raymond Gelder. Er wordt nog gekeken of misschien alle leden dit boekje gratis opgestuurd krijgen. In 2018 worden er ook weer evenementen georganiseerd. De Automotive Campus in Helmond en ook het AutoArchief staan op het verlanglijstje.

I. Goedkeuring begroting/prijzen 2018

Penningmeester Arthur Brouwer vraagt de aandacht voor de begroting en de prijzen van 2018. Aan de hand van een tabel laat hij zien dat de prijzen 2-3% stijgen t.o.v. 2017. Deze stijging is niet om de winst van de KNAC te verhogen, maar om de kostenstijging te dekken. Het kabinet heeft een verhoging van het BTW-tarief voor verenigingen van 6% naar 9% aangekondigd. Zodra dit ingaat wordt dit ook doorberekend in de contributie. Arthur Brouwer vraagt of hierover er nog vragen zijn. De heer Heere wil weten waarom de kosten van het dienstenpakket met 7,6% omhoog gaan. Arthur Brouwer geeft aan dat dit komt door het stijgende ledenaantal. Hoe meer leden de KNAC heeft, hoe hoger de kosten van het dienstenpakket worden (daar staan ook verhogingen van de inkomsten tegenover).

J. Rondvraag

De heer Van Ieperen geeft aan dat hij de kosten voor het Lustrum van € 20.000,- erg hoog vindt.  De heer Van Ieperen vraagt of het boekje van de badges misschien digitaal verstuurd kan worden? Arthur Brouwer geeft vervolgens aan dat hij goed op de kosten zal gaan letten.

Dhr. Loop geeft aan dat het resultaat in de begroting niet klopt. Wouter Kolff geeft aan dat dit een juiste constatering is en dat de KNAC dit gaat corrigeren. De KNAC teert immers in op het vermogen door het lustrumbudget. Het resultaat in de begroting staat echter op 0. Dit is onjuist.

Mevr. Roodvoets vraagt of de presentator van de voordracht de volgende keer wat langer kan blijven om vragen te beantwoorden. Mevr. Roodvoets had namelijk nog een vraag over de fijnstof die van banden vrijkomt. Wouter Kolff zegt toe dat de KNAC hier de volgende keer rekening mee gaat houden.

Dhr. Content vraagt of de notulen binnen 14 dagen na de ALV gepubliceerd kunnen worden ter goedkeuring. Wouter Kolff geeft aan dat dit statutair geregeld is en dat de notulen bij de stukken van de volgende ALV verstuurd worden en dat daar ook meer behoefte aan is. Wel geeft hij aan dat de conceptnotulen op de website geplaatst kunnen worden. Peter Staal vraagt of dit voor het einde van het jaar dan wel in januari mag i.p.v. binnen 14 dagen. De ALV stemt hiermee in.

Dhr. Heere vraagt of het verstandig is om de notulen openbaar te maken. Wouter Kolff geeft aan dat de KNAC niks te verbergen heeft en een transparante /open club is en dat de KNAC daar misschien zelfs meer leden door krijgt.

Dhr. Van Lennep geeft aan enige educatie te missen voor de automobilist en hij denkt dat daar veel winst mee kan worden behaald. Wouter Kolff geeft vervolgens aan hiervoor te gaan pleiten in de reeds aangekondigde Mobiliteitsalliantie en dankt dhr. Van Lennep voor de tip.

Dhr. Posthumus Meyes geeft aan, als lid van de Rallycommissie, dat de Voorjaarsrit op 21-4-2018 wordt gehouden en dat het thema de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt. De Najaarsrit gaat het Nederlandse deel van de Parijs Amsterdam rally als route aanhouden.

K. Afsluiting

Carl Höhner krijgt een bos bloemen en een fles wijn voor het waarnemend voorzitterschap. Carl Höhner dankt iedereen. Peter Staal wenst de nieuwe voorzitter Wouter Kolff veel succes en geeft ook hem een bos bloemen.

Wouter Kolff sluit de vergadering en nodigt de leden uit om nog wat na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Deze artikelen zijn misschien ook interessant voor u